Nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

10 jul.
Nationaal Consortium Zon op Infra van start

De ruimtelijke infrastructuur in Nederland (wegen, dijken, bermen, geluidsschermen, vuilstortlocaties, spoorwegareaal, e.d.) biedt een groot potentieel areaal voor de uitrol van zonne-energie. De “Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland” voorspelt dat we in de komende 30 jaar 10% hiervan gaan combineren met zonnepanelen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 33 GWp aan geïnstalleerd vermogen. Er liggen daarbij kansen om door innovatief dubbel gebruik van het oppervlak te komen tot kosteneffectieve oplossingen. Daarom hebben SEAC en Rijkswaterstaat gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Infra. Het consortium beoogt om alle uitdagingen en barrières aan te pakken op weg naar grootschalige uitrol van zonne-energie op en in deze grotendeels publieke infrastructuur.

Het Nationaal Consortium Zon op Infra is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur. Inclusief het onderzoek naar de business modellen en business cases voor PV geïntegreerd in de infrastructuur. Daarnaast is het van belang om samen - waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden - beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur. Dit biedt tevens de mogelijkheid dat de betrokken overheden gezamenlijk optreden bij publieke aanbestedingen van zonne-energie in de infrastructuur, waarbij de overheden zelf de zonne-systemen aanschaffen en/of de stroom afnemen. Maar evengoed willen de betrokken overheden gezamenlijk een heldere lijn uitzetten met betrekking tot ruimte creëren voor zonnestroom (PV) systemen op/in publieke infrastructuur inclusief het verstrekken van vergunningen hiervoor (vergunbaarheid), wanneer derden initiatieven willen ontplooien op het areaal van deze publieke partijen.

Het Nationaal Consortium Zon op Infra komt twee keer per jaar bij elkaar om te netwerken, kennis uit te wisselen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Door samen innovatie projecten te starten is het gemakkelijker om de integratie met zonnepanelen op en om infra te versnellen. Daarnaast heeft het consortium een informatie site waar alle leden toegang krijgen tot de beschikbare kennis rond de toepassingen van PV in de infrastructuur. Voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met Hans de Neve (deneve@seac.cc) Save the date!

Op Donderdag 6 September zal er een eerste informatie bijeenkomst worden georganiseerd waar alle partijen die willen investeren in een gezamenlijk leertraject van harte welkom zijn. Bij die gelegenheid zal meer informatie worden verstrekt over het nationaal consortium en is er ook de gelegenheid om vanuit de ervaringen en noden van jullie eigen organisatie invulling te geven aan het consortium. Deze bijeenkomst zal plaatshebben in Utrecht, nadere informatie volgt nog.

Onze andere consortia